تولیدات

توليدات اين مؤسسه عبارتند از ساخت سازهاى مختلف و كتاب و سي دى آموزشى همچنین ساخت شعر وآهنگ براى خواننده گان مختلف كه به صورت سي دى به بازار ارائه شده و همه اين توليدات بجز شعر فارسى وكردى كه متعلق به خانم كژال شاعره وترانه سراى توانا وهمچنين خواننده و نوازنده ميباشد بقیه توسط على شكورى ساخته وتنظيم شده است.

"خانواده من بسیار مذهبی و شدیداً با موسیقی مخالف بودند. به همین دلیل حاضر نبودند سازی برایم خریداری نمایند.لذا با اینکه بچه ۱۲ساله ای بیش نبودم ساختن سازرا آغازنمودم وبعدازدو ماه موّفق شدم یک ساز بسیار ابتدایی بسازم . وقتی ساز را به صدا در آوردم به حدّی مدهوش وشیفته صدایش شده بودم که متوّجه گذشت زمان نشدم. با دیدن پدرم که برای خوردن ناهار به خانه آمده بود دستهایم خشک شد.گیرائی برق منفی نگاه اش بحدّی زیاد بود که حتی سازهم بخود می لرزید.او با عصبانیت هرچه بیشتر ساز را زیرپاهایش خرد کرد. ولی من بعداز چند روز شروع به ساختن ساز دیگر نمودم سازها یکی پس از دیگری به سرنوشت ساز اوّل دچار می شدند ومن هم هر بار سعی می کردم اشكالاتي را که در سازهای قبلی برمی خوردم در ساز جديد بر طرف كنم به همین خاطربا تجربیاتی که در ساختن ساز بدست آورده ام سعی بر این دارم که بهترین سازها را به بازار ارائه ودردسترس هنرمندان وهنرجویان عزیز قرار دهم"

علي شكوري

نمونه هايى از كارهاى على شكورى

 
 
 


Copyright © 2006 sabamusic.se | Design by Chia