13 Sep 2006
مشاهير موسيقي ايران

حرف « آ

آزادوار چنگي
از مطربان دوره خسرو پرويز است.
آقا حسينقلي

( فوت 1284 ش) موسيقي دان ايراني، استاد تار، فرزند آقاعلي اكبر، كه در دربار ناصر الدين شاه بود، موسيقي را نزد ميرزا عبدالله (برادرش) و آقا غلامحسين (پسر عمويش) آموخت، آقا حسينقلي مجلس درس داشت، در رديف سبك او مشهور است و براي آولين بار همراه چند هنرمند ديگر عازم پاريس شد تا از تار صفحه پر كند.

آقا علي اكبر
از موسيقي دانان معروف ايران در دربار ناصرالدين شاه قاجار بود كه بايد او را سر سلسله خاندان هنر ناميد، زيرا موسيقي كلاسيك امروز ما يعني مجموعه دستگاه و گوشه هاي آوازها كه آنها را رديف مي ناميم روايت آقاعلي اكبر است.

حرف « الف »

ابراهيم آقاباشي
(قرن 13 ه.ق) استاد ني و معلم نايب اسد الله بود.

ابراهيم پسر ماهان
(125 - 188 ه .ق) ابواسحق بن بهمن بن يسك ارجاني مشهور به نديم موصلي. و كلمه ماهان را سپس به ميمون تبديل كرده و ابراهيم بن ميمون موصلي گفته اند. ماهان پدر ابراهيم از ارجال به كوفه هجرت كرد و ابراهيم در كوفه متولد شده است. پس از آن ابراهيم به موصل رفته مدتي در آنجا اقامت گزيد و شهرت او به موصلي از اينجاست.


 

ابراهيم پور عارف

عارف ابراهيم پور

آهنگساز تنظم كننده و نوازنده چندين ساز ايراني 

 


ابن ابي اصيبه
(فوت 616 ه.ق) رشيدالدين علي بن خليفه بن يونس بن ابي القاسم خزرجي. به فارسي شعر مي گفته و خرقة تصوف از صدر الدين حويه پوشيده. در ادب و حكمت و طب و رياضيات و موسيقي استاد بوده است.

ابن بانه
(وفات 278 ه.ق) عمر بن محمد بن سليمان بن راشد از غير نژاد عرب از موالي يوسف بن عمر ثقفي خنياگر معروف شاگرد اسحق بن ابراهيم موصلي. موطن او بغداد بوده و كتاب (مجردالاغاني) از اوست و شعر نيز مي گفته و از ندماي متوكل بوده است پدرش محمد ابن سليمان از كاتبان مشهور است، بانه نام مادر اوست.

ابن خردادبه
ابوالقاسم عبيد الله بن عبدالله، عالم جغرافيا، ايراني در قرن سوم هجري. جد او خردادبه اولين كس از اين خاندان است كه اسلام آورده و پدرش فرماندار طبرستان بوده، عبيدالله موسيقي را نيز از اسحق موصلي فرا گرفته است. كتاب مشهور او المسالك و الممالك است.

ابن محرز
ابوالخطاب مسلم، اطلاً ايراني بود، و در حجاز مي زيست و سياحت شام و ايران كرد. در اوايل اسلام او به خنياگري مشهور گشت و اشعار عرب را با آهنگهاي نواحي مختلفه تطبيق داد و خود نيز آهنگهايي اختراع كرد.

ابو حفض
(زندگي در قرن سوم ه.ق) حكيم بن احوص سغدي. از سغد سمرقند.

ابوحفص در صناعت موسيقي دستي تمام داشت. ابونصر فارابي در كتاب خويش ذكر او آورده است با صورت آلت موسيقاري به نام شهرود كه بعد از بوحفض هيچكس آن را در عمل نتوانست آورد.

ابو ذكاء
(معاصر جعفر برمكي) دانشمند موسيقي، رودنواز جعفر برمكي.

ابو صواب
ظاهراً محتشمي از بزرگان موسيقي بوده است. معاصر عماره شاعر مروزي بوده است.

ابو طلب
(معاصر رودكي) شاعري ترانه ساز و ظاهراً معاصر رودكي بوده است.

ابو لعبك
(معاصر رودكي) بختيار يكي از دانشمندان موسيقي كه رودكي شاعر مشهور نواختن بربط را از وي فرا گرفت.

ابومنصور
(وفات 447 ه.ق) اصفهاني حسين بن طاهر بن زيد، از شاگردان ابوعلي بن سينا او در رياضي و موسيقي استاد بوده است.

ابو نصر
نوازنده اي در دربار محمود غزنوي.

ابو نصر پلنگ
نوازنده دربار محمود غزنوي است.

ابو نصر فارابي
(260 ـ 339 ه.ق) محمد بن محمد بن اوزلغ بن طرخان از شهر فاراب.

او فيلسوفي كامل و امامي فاضل و در علوم حكمتيه متقن و در علوم رياضيه بارع و زكي النفس و قوي الذكاء بوده است.

وي در دانش و هنر موسيقي و عمل آن به غايت اتفان رسيد كه بر آن مزيدي نبود و گويند او آلت غريبه اي ساخت كه از او الحاني بديعه شنوده مي شد كه انفعالات نفس بدان به حركت مي آمد.

احمد قزويني
از نوازندگان دوره صفوي است.

احمد
(وفات 741 ه.ق) اين يحيي سهروردي قرشي بكري شافعي ملقب به شمس الدين كاتب. او را در لغت و موسيقي يد طولايي و در حسن خط قدح معلي بود.

اردشير چنگي
از نوازندگان دوره تيموري است.

احمد خان گيلاني
(وفات 1009 ه.ق) شريف حسيني از اميرزادگان گيلاني او در رياضي و حكمت و موسيقي دست داشت و به فارسي شعر مي سرود و خود اصوات و نغمات براي غزلهاي خويش مي ساخت.

ارموي
(613 - 693 ه.ق) از مردم رضاييه كه خطاط كتابخانه خليفه معتصم عباسي در بغداد بود، سپس به نواختن عود پرداخت و استاد اين فن شد، بعد از سقوط بغداد به دست هولاكوخان به دربار او رفت و مدتي رييس دارالانشاء عطاملك جويني بود و رساله شرقيه وي به نام پسر عطاملك است.

اسحق موصلي
(150- 235 ه.ق) پدرش ابراهيم بن ماهان پسر بهمن فرزند نسك، از دهقانان ارجان فارس بود كه در كوفه متولد شد و سفري كه به ري كرد، و موسيقي ايران را از «جوانويه» نام زرتشتي آموخت. «شاهك رازي» را كه خواننده بود به زني گرفت و اسحق از او به دنيا آمد. ابراهيم نواختن عود و خواندن آواز را از استادان فن فراگرفت و در اين هنر به مقامي ارجمند رسيد و در دربار هارون و مهتدي خلفاي عباسي قدر و منزلت بسيار يافت.

گويند اسحق اوزان موسيقي را تحت نظم و ترتيب مخصوص آورده و در كتابي كه محتوي مجموع تصانيف او بوده، نغمات موسيقي و تصنيفات خود را از حيث وزن طبقه بندي كرده است. همچنين نوشته اند كه وي چنان از كيفيت فواصل و پرده ها موسيقي آگاه بوده است كه آهنگهاي دشوار موسيقي را با عود نا كوك مي نواخته است و اين دليل بر دقت قوه سامعه و مهارت انگشتان و آشنايي كامل به اين ساز بوده است.

احق از خانداني ايراني است ولي به «موصلي» معروف شده زيرا در آنجا به دنيا آمده است. اسحق از چهره هاي تابناك موسيقي قديم ايراني به شمار مي رود و موجب فخر و مباهات هنر سرزمين كهن سال ما مي باشد.

اسماعيل خان
كمانچه نواز ايراني است.

اسماعيل زاده
حسين خان (فوت 1320 ش) موسيقي دان و استاد كمانچه، فرزند اسماعيل خان كمانچه كش است، مقدمات موسيقي را نزد عموي خود قلي خان آموخت و بعداً در ويولون نيز مهارت يافت و استاد بسياري از استادان موسيقي بود.

اكبر گلپايگاني

خواننده گلها

 

الهه

خواننده گلها


امير خسروي
گيتي. از موسيقي دانان واستادان پيانو معاصر ايران است.در سال 1335 به رياست هنرستان عالي موسيقي كشور انتخاب شدند.


امين الله حسين
امين الله( تولد 1282 ه.ق) زادگاه خانواده حسين سرزمين خراسان است.وي در ابتداي امر حسب ميل خانواده خود در پزشكي به دانش اندوزي پرداخت ولي بزودي از اين كار چشم پوشيد و به سوي دانش و هنر موسيقي رهنمون شد.وي سالها در شهرهاي اروپايي كنسرت اجرا نمود و براي خود شهرت بين المللي پيدا نمود. منتقدين هنري او را در رديف مبتكرين و بزركان موسيقي قلمداد كرده اند. آثار مهم او به قرار زير است:

1- سمفوني ها ( سمفوني شن هاـ خرابه هاي تخت جمشيد ـ ايرانيا )

2- باله ها ( پرواز به سوي نورـ چشمه اشك ـ مينياتورهاي ايراني ـ قصه ايراني )

3- كنسرتوها براي پيانو و اركستر ( سه قطعه به اين نام با نمرات 1و2و3 )

4- قطعات براي پيانو ( ساز و آواز تاتاري ـ دورنماي تابستان ـ شب طوفان ـ باران پاييز ـ ...)

5- آوازها ( زرمه ـ گل و بلبل ـ اوهه ـ دختر گل فروش ـ آواز شتربان ـ اي ساربان )
حرف « ب »

بار بد
نغمه پرداز و نوازنده دربار خسرو پرويز ساساني بود. در شاهنامه فردوسي و مثنوي خسرو و شيرين نظامي، حكاياتي از او نقل شده است.

وي آهنگها و نواهاي بسيار اختراع كرده و مشهور است كه 360 لحن موسيقي ساخته و هر روز يكي از آنها را كه به مناسبت، به نام آن روز موسوم بوده مي نواخته است تا شاه از تكرار نغمات موسيقي خسته خاطر نشود.

مقام باربد در نزد خسرو به آن پايه بود كه هر كس حاجتي داشت مطلب خود را به وسيله او به عرض پادشاه مي رساند. نظامي نام سي نغمه از الحان باربد را در داستان خسرو و شيرين آورده است.

باغجه بان
ثمين . موسيقي دان و آهنگساز ايراني،يكي بود يكي نبود، لالايي صلح، كشته شدن يك رفيق خوزستاني، سويت مردم، قسمتي از آثار ايشان است.

باقر خان رامشگر
كمانچه نواز ايراني است.

بديعي حبيب الله
حبيب الله. ويولونيست معاصر ايران.

بديعي:حبيب الله،نوازنده وآهنگساز،1312-1371.يكي ازنوابغ نوازندگي ويولون ايران بودكه آموزش اين سازرانزد دكترمفخم پايان
آغازكردوپس از 3سال چنان پيشرفت كردكه به عنوان سوليست ذر راديوارتش به نوازندگي پرداخت.در1331به كلاس استاد صبارفت
ونزدوي دوره هايي را كه آموخته بود تكميل كردوضمنانزد جينگوزيان ازنوازندگان خارجي مقيم ايران به تعليم موسيقي كلاسيك
پرداخت.علاوه بررهبري اركسترشماره 6،از1337 به برنامه گلهادعوت شدوطي سالها،با بزرگترين هنرمندان وخوانندگان همكاري 
كرد.او آهنگهاي بي نظيري ساخته كه توسط خوانندگان معروف اجرا شده.بديعي نوازنده اي قدرتمندبودوتكنيكي عالي وشيوه اي
مسحوركننده در نوازندگي داشت.ازآثارش :كعبه دلها،افسانه عشق،الهي بموني و...غيرآن
شبنم جهانگيري
بامشاد
نام خنيانگر و موسيقي داني در زمان خسروپرويز است، وجه تسميه آن يعني بامداد چنان مي نواخت و مي خواند كه همه كس را شاد مي كرد. و از اين جهت به بامشاد مقلب شد.

بامشاد
بهاء الدين. بهاء الدين بامشاد از موسيقي دانان معاصر ايران است. ايشان از فارغ التحصيلان دوره اول مدرسه موسيقي مي باشد.

بديعي رحمت الله
رحمت الله. ويولونيست معاصر ايران.

حرف « پ »

پايور
فرامرز. نوازنده سنتور دوره معاصر است.

حرف « ت »

تاج اصفهانی:استادآوازوخواننده آوازاصیل ایرانی،1282-1360

فرزندشیخ اسماعیل واعظ معروف به تاج الواعظین،از9سالگی به خواندن آغازیدوبعدازپدر،نزد "سیدعبدالرحیم اصفهانی"استادمسلم آواززمان،آموزش خودرا تکمیل

کردوسپس ازمحضردیگراستادان بزرگ نیز بهره گرفت وبه خواننده ای طرازاول تبدیل شد.

اونیزدرنخستین سالهای 1300به خواندن پرداخت وبه شهرت رسیدوصفحات متعددی ضبط

کرد که مورداستقبال فوق العاده قرارگرفت.باتاسیس رادیو به آنجارفت وبا اکثر هنرمندان

نامی همکاری کرد،امابه ویزه از 1330 به بعد،بیشترآثارش را باهمکاری استادان"حسن

کسایی"و"جلیل شهناز"اجرا کرده است.تاج آثاربیشماری داردکه هم امروزهم طالبان آن بسیاراند،ازجمله جاودانه"به اصفهان رو"،"همایون"وغیرآن.تاج هنرمندی بزرگ وآزاده بود.شاگردان زیادی پروردکه جمعی از آنان به شهرت وافتخار رسیدند.شبنم جهانگیری


تجويدي
علي. ويولونيست معاصر ايران.

تهراني
حسين ( متولد 1291 ش). موسيقي دان ايراني و استاد ضرب. فرزند اسماعيل، و استاد وزن شناسي هنرستان موسيقي تهران. ( وفات 1352 ه.ش).

حرف « ج »

جرجرائي
(وفات 251 ه.ق) محمدبن فضل مكني به ابوجعفر از وزراي فاضل و اديب عباسيان بود، وي در موسيقي دستي تمام داشت و در سال 249 ه.ق از طرف المستعين بالله به وزارت رسيد.

جعفر
(685 - 748 ه.ق) ابن ثعلب بن جعفر الادفوي ملقب به كمالالدين و مكني به ابوالفل.مورخ بوده است و از ادبيات و فقه و موسيقي هم اطلاع داشت.

جلال باخرزي
از نوازندگان دوره صفويه است.

جواد خان قزويني
كمانچه نواز ايراني است.

جوانويه
نام رامشگري است از مردم ري كه ابراهيم موصلي ارجاني موسيقي را از وي فرا گرفته است.

حرف « ح »

حافظ
احمد قزويني از جمله مطرابن و نغمه سرايان عهدشاه عباس مي باشد.

حافظ جلاجل
با خرزي. از جمله موسيقي دانان و نغمه سرايان عهد شاه عباس است.

حافظ مظفر
قمي يكي از موسيقي دان و نغمه سرايان عهد شاه عباس است.

حافظ هاشم
قزويني يكي از موسيقي دانان و نغمه سرايان عهد شاه عباس است.

حبيب عودي
از نوازندگان دوره تيموري است.

حرير
يكي از علماي موسيقي كه استاد اسحاق ابن ابراهيم موصلي بوده است.

حسن سنتوري
سنتور نواز دوره ناصري و شاگرد محمد صادق است.

حسين
طنبوره اي، ميرزا ـ نوازنده دوره صفويه است.

حسين صبوحي
(وفات 1078 ه.ق) شاعر و موسيقي دان و هنرمند سده يازدهم. از خوانسار برخاسته و به تبريز رفته. وي تار را نيكو مي نواخت و قصه حمزه و شاهنامه خوب مي خواند.

حسين
ابن طاهر بن زيله اصفهاني مكني به ابومنصور معروف به ابن زيله، متولد اصفهان. دانشمند رياضي و طبيعي و موسيقي دان. او شاگرد ابوعلي سينا بوده است. كتاب «الكافي» را درباره موسيقي نگاشته است.

حسينقلي
فرزند آقاعلي اكبر و شاگرد آقا غلامحسين و ميرزا عبدالله نوازنده زبر دست تار

حميرا

پروانه امير افشار با نام مستعارحميراخواننده گلها

حنانه
مرتضي (متولد 1301 ش) موسيقي دان، رهبر اركستر سنفونيك تهران (از سال 1331) صاحب اثاري چون ، دستبند لعل، آهنگ بختياري و ... مي باشد.

حرف « خ »

خالقي
روح الله (1285 - 1344 ه.ش) موسيقي دان، از مردم كرمان، ليسانسيه دانشسراي عالي (1313) . از تاليفات ايشان در زمينه موسيقي؛ سرگذشت موسيقي ايران، هم آهنگي موسيقي، نظري به موسيقي و ساز و آهنگ باستاني بايد نام برد.

خرم
همايون. ويولونيست معاصر ايران.

خوش نواز
كمانچه نواز ايراني.

حرف « د »

درويش
غلامحسين. (1251 - 1305 ه.ش) آهنگساز ايراني كه در تهران به دنيا آمد.پدرش (حاجي بشير) اهل طالقان بود و اندكي سه تار مي زد و چون به موسيقي علاقه داشت، غلامحسين را از كودكي به مدرسه موزيك دارالفنون سپرد.

غلامحسين به دربار رفت و آمد داشت و ساز نوازندگان را مي شنيد.سپس پيش «آقاحسينقلي» به تكميل فن پرداخت و بعد از سالها تمرين در نواختن تار و مخصوصاً سه تار، مهارت يافت و بهترين شاگرد استاد خود شد.

درويش، نوعي آهنگ ضربي به نام «پيش درآمد» ساخت كه تا سالها بعد از او رواج بسيار داشت. ساخته هاي او روان و سليس است و رنگهاي او نيز بسيار زيباست. آهنگي هم به نام «يولكاي درويش» دارد. چند تصنيف دارد كه اشعار آنها از «ملك الشعراي بهار» است و نمونه هاي بسيار خوبي از موسيقي ملي زمان اوست.

درويش، كه به عنوان «ياپير جان» شهرت داشت، تار و سه تار را نيكو مي نواخت و مردي صاحب ذوق و خوش مشرب بود.

درويش، شاگران بسياري داشت از آن جمله: شكري، صفايي، دادور، موسي معروفي، ني داود، ارسلان درگاهي، ابوالحسن صبا، حسين سنجري.

دلكش

عصمت باقر پور ملقب به دلكش بانوي آواز ايران


دولت آبادي
فخري. در اثر علاقه اي كه به موسيقي داشت در سال 1928 براي تحصيل موسيقي (ويلن) به اروپا رفته و در كنسر واتوار بروكسل مشغول به تحصيل شد. او پس از پايان دوره به ايران بازگشت و در هنرستان عالي موسيقي در كلاس ويلن بانوان به هنر آموزي پرداخت. وي اولين بانوي ايراني است كه براي تحصيل موسيقي به اروپا رفته است.

حرف « ذ »

ذوفنون
ويولونيست معاصر ايران

 

ذولفنون

جلال ذولفنون .  نوازنده سه تار
حرف « ر »

رازي
ميرسيد فرزند قاضي محمد از ادبا و شعراي قرن دهم هجري وي در فن موسيقي استاد بود

 

رام

عماد رام خواننده و نوازنده فلوت

 


رامتين
واضع چنگ و استاد در نواختن اين ساز و برخي وي را با رام (رامين) عاشق ويس يكي دانسته اند كه هم دوره باربد است.

رجب بن حسين
(وفات 1087 ه.ق) رجب بن حسين بن علوان حموي الصل دمشقي، او در علوم فلكي و موسيقي و رياضي و هيات سخت استاد بود. وي آهنگهاي دل انگيز مي ساخت و آواز او خوب نبود وي موسيقي را در قالوه آموخت.

رضوانشاه
خواجه. از استادان موسيقي عصر شاهرخ شاه تيموري است كه نتي ساخته بود با چند مقام و چند شعبه.

حرف « ز »

زبير
ابن دحمان يكي از موسيقي دانان و نوازندگان هنرمند معاصر هارون الرشيد بود و ابتدا جزء طرفداران ابراهيم موصلي بود ولي بعداً به گروه طرفتداران ابن جامع پيوست و آهنگهاي فراواني ساخت.

زرياب
علي (فوت 320 ه.ق) ابن نافع، مكني به ابوالحسن و ملقب به زرياب مولاي مهدي خليفه عباسي. وي از بزرگترين موسيقيدانان دوره خويش بود در هنر خوانندگي هم بسيار چيره دست بوده است. زرياب عود را كه تا آن زمان بر 4 وتر بود بر 5 وتر قرار داد. وي ساختن مضراب عود را از پر هاي بال كركس اختراع كرد در حالي كه تا آن زمان آن را از چوب مي ساختند.

زلزل
رازي، منصور بن جعفر (قرن 2و3 ه.ق) موسيقي دان و عود نواز معروف معاصر هارون و مامون. وي در جايگاه انگشتان در عود و شاه رود تصرفاتي كرد، و اسحاق بن ابراهيم موصلي نزد او موسيقي آموخت. هارون بر او غضب كرد و قريب 10 سال وي را از خود دور داشت.


حرف « س »

سالار السلطنه
نصير الدين ميرزا (فوت 1333) وي در شعر و موسيقي دست داشت، و در پاريس پس از عمل جراحي خطرناكي درگذشت.

سائب خاثر
(وفات 63 ه.ق) مكني به ابوجعفر فارسي ليثي يكي از ائمه موسيقي عرب و اصل او ايراني است. صوتي خوش داشت و اول كسي است كه در مدينه عود ساخت و با آن غنا كرد و به استاد معبد مغني مشهور است وي در واقعه حره كشته شد.

سركب
نام موسيقي داني در دربار ساساني. گروهي از خاورشناسان او را همان سركش دانسته اند.

سركش
موسيقي داني كه در زمان خسرو دوم زندگي مي كرد و جز مطربان دربار بود.

سرمست عراقي
نوازنده ني است.

سلطان محمود چنگي
استاد. نوازنده دوره صفويه است.

سلطان محمود طنبوره اي
نوازنده دوره صفويه است.

سليمان اصفهاني
نوازنده ني است.

سماع حضور
سنتور نواز دوره ناصري و شاگرد محمد صادق خان است.

سماعي حبيب
(1280-1325 ه.ق) فرزند سماع حضور، از استادان موسيقي و نوازنده سنتور. در سن 12 سالگي سنتور را نيكو مي نواخت و آوازي نازك و مطبوع داشت و در حين خواندن و نواختن تلفيقات شيرين و هيجان انگيز در قسمتهاي ضربي ايجاد مي كرد كه مخصوص خود او بود.

سنتور خان
(قرن 13) محمد حسن استاد موسيقي و سنتور نواز و معاصر اوايل سلطنت ناصرالدين شاه قاجار و از نوازندگان مخصوص دربار.

سنجري
حشمت. از بزرگترين موسيقيدانان معاصر است كه در هنرستان عالي موسيقي سمت هاي مختلفي را داشته است. رهبراركستر سنفونيك تهران (1334).

سوسن

سوسن خواننده مردمي ايران


سيد مهدي دبيري
از تار زنان مشهور است

 

سيما بينا

سيما بينا خواننده فرهنگ و هنر ايران

 

سيمين

نوازنده قانون

 

.سيمين غانم

خواننده پرطرفدار ايرانحرف « ش »

شاطر جلال
نوازنده خنياگري بوده كه در سال 970 ه.ق، از اصفهان به كاشان آمد .

شاه مراد خراساني
از موسيقي دانان معاصر شاه عباس بزرك كه به واسطه استادي فراوان مرد توجه قرار گرفت.

شاه يدي
يدالله ميرزا. نوازنده ني است.

شريف
فرهنگ. نوازنده تار دوره معاصر است.

شمس وراميني
استاد. نوازنده دوره صفويه است.

شهسوار چهار تاري
استاد. نوازنده دوره صفويه است.

شهناز
جليل. نوازنده تار دوره معاصر است.

شهنازي
علي اكبر. فرزند و شاگرد حسين قلي و نوازنده تار است.

شهيدي

عبدالوهاب شهيدي خواننده و نوازنده عود


شيدا
علي اكبر. (قرن 13 ه.ق) موسيقي دان و شاعر تصنيف ساز ايراني. تصنيفهاي وي مقبول عموم بود و عارف او را بر خود مقدم مي دانسته و از او به نيكي ياد كرده است. وي مردي درويش و وارسته بود مختصري سه تاري مي زد و خط نستعليق را هم خوش مي نوشت. آهنگهاي و اشعارش بسيار مطلوب و دلنيش است.


حرف « ص »

صبا
ابوالحسن.(1336-1281 ش) فرزند كمال السلطنه استاد موسيقي و ويولون نواز، در سال 1302 به مدرسه موسيقي وزيري رفت، و از آنجا فارغ التحصيل شد.

صبا مشهورترين و بزرگترين نوازنده آهنگهاي ايراني با ويولون است و تاليفات متعددي در موسيقي از او به جا مانده است، از آن جمله، سه دستور ويولون، سه دستور سنتور، دستور سه تار. او نه تنها موسيقي داني بزرگ بود بلكه معلمي شايسته و انساني با كمال فضايل اخلاقي به شمار مي رفت.

صبوري رشتي
(وفات 1313 ه.ق) ميرزا باقر خان حكيم فرزند سيد محمد، متخلص به صبوري ملقب به مدير الاطباء است. صبوري در موسيقي مهارت تمام داشت.

صفي الدين
(وفات 693 ه.ق) عبدالمومن صفي الدين را فضايل فراوان بود. وي در موسيقي استاد بود و فن بربط نوازي مهارت تمام داشت.

حرف « ط »

طاهر خسرواني
موسيقي دان دوره نوح بن منصور ساماني است.

حرف « ع »

عارف
ابوالقاسم.(1295 - 1312 ش) شاعر و موسيقي دان ايراني، صاحب آواز بهاري عارف.

عبادي
احمد. (متولد 1285 ش) موسيقي دان واستاد سه تار، فرزند ميرزا عبدالله مي باشد.

عبدالقادر بن عيسي مراغه اي
(فوت 838 ه.ق) موسيقي دان ايراني، ملقب به حافظ و گوينده و مورد توجه سلطان اخند جلاير و ملازم ميرزا ميرانشاه، بود. مقاصد الالحان، كتاب او در موسيقي است.

علي اكبر شاهي
نوارنده سنتور در دوره ناصري و شاگرد محمد صادق خان.

علي
(درگذشت 721 ه.ق) ابن حسن، ملقب به ابوالفرج، موسيقي دان مشهور، او كتابي در موسيقي دارد.

علي رضا خان چنگي
كمانچه نواز ايراني است.

علي صوتي
(درگذشت 1080 ه.ق) سيد علي صوتي يزدي شاعر بود و در هنر موسيقي مهارت تمام داشت و در اواخر عمر از نديمان شاه سليمان شده بود.

علي
(درگذشت 517 ه.ق) ابن مقلد نديم، مكني به ابوالحسن وي از موسيقي دانان بزرگ بود و در هنر خوانندگي و ساختن آهنگ هاي گوناگون بر ديگران پيشي داشت.


حرف « غ »

غريب
غلامحسين (معاصر) از موسيقي دانان معاصر است.

غلامحسين
آقا. برادرزاده و شاگر علي اكبر كه او هم مانند عمويش در درباز ناصر الدين شاه مورد توجه و علاقه مخصوص شاه بود. وي تار را بسيار استادانه مي نواخته است.

حرف « ف »

فارابي
ابونصر (متولد 259 ه.ق) از مردم فارياب خراسان، در علم و فلسفه و موسيقي پيشرفت فراوان كرد، اختراع سنتور را به او نسبت مي دهند، فارابي نوازنده زبر دستي بود و كتاب الموسيقي الكبير بزرگترين اثر او در موسيقي است كه در آن عصر منتشر شده است.

فتنه
نام كنيزك بهرام گور مي باشد كه چنگ را در نهايت خوبي مي نواخته است.

فراهاني
ميرزا علي اكبر (1280 - 1337 ) فرزند آقا علي اكبر فراهاني است، نخستين تعليمات موسيقي را از برادر بزرگتر خود « ميرزا حسن » كه استاد زمانه بود پرورش يافت. گويند با كمك «سيداحمد» نامي كه سه تار مي زد و دستگاه دان بوده، رديف موسيقي را منظم كرده است.

رسم زمان او چنين بوده كه آهنگهاي را سينه به سينه فرا مي گرفتند و خط موسيقي در كار نبود لذا ميرزا عبدالله رديف موسيقي ايران را در « هفت دستگاه » تنظيم كرد و به دست شاگردان خود سپرد.

فرهت
هرمز (معاصر) از موسيقي دانان معاصر ايران مي باشد.

حرف « ق »

قانون
جلال. نوازنده عود دوره معاصر است.

قانوني شيرازي
رحيم. نوازنده عود است.

قطب الدين شيرازي
(فوت 710 ه.ق) از نويسندگان و فلاسفه ايران كه در كتاب دره التاج لعزة الدباج خود از موسيقي به تفضيل سخن گفته است.

قطب الدين نايي
از نوازندگان دوره تيموري است.

قمرالملوک وزیری:بانوی بزرگ موسیقی اصیل ایرانی،1284-1338

شیرخواره بود که پدر ومادرش را ازدست دادوتوسط مادر بزرگش که درجوانی مولودی خوان درباربودبزرگ شد.در خانه دخترخاله اش از طریق شنیدن ساز استادان موسیقی

برخی ازدستگاههای موسیقی راشناخت.آشنایی با "مرتضی خان نی داود"وتعلیم آوازنزد

این استا بزرگ موسیقی اورا به خواننده ای بی نظیرتبدیل کرد.قمربا آهنگهای "نی داود"

به شهرت رسیدودرکنارهمکاری دایم با استادخود،به اجرای آهنگهاواشعار"امیرجاهد"

نیزپرداخت.آثار این نوابغ،همراه بااشعارشاعرانی چون:ملک الشعرابهار،پزمان بختیاری،

میرزاده عشقی و...ازقمرنه تنها دربین خوانندگان زمان،که تاامروز،هنرمندی یگانه ساخته

بگونه ای-رغم قمرخوانهای متعدد-هنوزبی رقیب است.آثارقمرکه جزء گنجینه موسیقی ملی

ایران است،برروی صفحه ضبط شده،که ازآن جمله اند:هزاردستان به چمن،امان ازاین دل،

تاجوانان ایران،درملک ایران،دادمعشوقه به عاشق پیغام،ای نوع بشر،مرغ سحر{که باصدای

ملوک ضرابی هم ضبط شده}وغیرآن که نوابغی چون:صبا،مرتضی ورضامحجوبی،شهنازی

،حسین یاحقی،مشیرهمایون،حبیب سماعی و...با اونواخته اند.اودراکثر شهرهای ایران به

اجرای کنسرت پرداخت ودرآمدآنراصرف بینوایان کرد.اولین خواننده ای بود که باتاسیس

رادیو به آنجا دعوت شدودرنخستین سالهای1330،به علت بیماری خوانندگی راکنارگذاشت.

اونخستین زنی است که 10سال قبل ازرفع حجاب درگراندهتل،بی حجاب به روی صحنه

رفت ودرتمام عمربافضایل انسانی خود{حتی دردوران خانه نشینی}درخدمت مردم وطنش

بود.  جهانگیری{شبنم}


قلي خان
كمانچه نواز ايراني است.

قهرماني
اسماعيل. او نوازنده چيره دست تار مي باشد.

حرف « ك »

كسايي
حسن. ني زن معاصر ايران. شاگرد مهدي نوايي است.

حرف « گ »

گريگوريان
روبيك‌(متولد 1294 ش) از موسيقي دانان ايران، فارغ التحصيل هنرستان موسيقي تهران، نخستين كسي كه ترانه هاي محلي ايراني را جمع كرده كه معروفترين آنها مسم مسم و هي يار هي يار مي باشد، گريگوريان تا سال 1330 رهبر اركستر سنفونيك تهران بود.حرف « م »

مجد
لطف الله. نوازنده تار دوره معاصر است.

محجوبي
رضا (1277 - 1333 ش) موسيقي دان و ويولون نواز ايراني برادر مرتضي.

محجوبي
مرتضي (1279 - 1344 ش) موسيقي دان و پيانو نواز ايراني است، فرزند عباسعلي ناظر.

محمد حسن
سنتور نواز ايراني است.

محمد صادق
(قرن 13 - 14 ق) از موسيقي دانان و زبر دست دربار ناصري و نوازنده زبردست سنتور بود و « سرور الملك » لقب داشت. وي فرزند « مطلب خان » كمانچه كش معروف است.

محمد علي خان
مستوفي. وي استاد در نواختن تار مي باشد.

محمد كمانچه اي
ميرزا. از نوازندگان دوره صفوي است.

محمد مومن
استاد. نوازنده دوره صفويه است.

محمود
پرويز ( متولد 1289 ه.ش) موسيقي دان ايراني و فارغ التحصيل كنسرو اتوار بروكسل و مدتي به رياست اركستر هنرستان موسيقي كشور منصوب شد، وي در سال 1322 اركستر سنفوني تهران را تشكيل داد. از آثار او، بيشه و عشق، راپسودي نوروز، پوئم سنفونيك، لاله و مهرگان و بسياري ديگر

تاجبخش:محمود،نوازنده واستاد موسيقي.1303-1377.از 1320درهنرستان موسيقي دولتي نزد"اسماعيل زرين فر"به آموزش ويلن پرداخت ودر1323پس از معرفي به استاد"روح الله خالقي"دراركسترانجمن موسيقي ملي به نوازندگي مشغول شد.نزداستادان:"صبا"و
حسين ياحقي"،دكتر"مهدي بركشلي"و"موسي معروفي"معلومات موسيقي وشيوه نوازندگي خودرا تكميل كرد.ضمن نوازندگي درراديو،درهنرستان موسيقي ملي تدريس مي كرد.علاقه به سه تاربارديگراورابه نوازندگي سه تار واداشت.وي پنجه اي قوي،تكنيكي
 عالي وهنرمندانه داشت،شاگردان بسياري پروردوآثاربي شماري خلق نمود.رديف نوازي وبداهه نوازي با سه تار او كه برروي"سي
دي"ضبط شده،دوره آموزشي ارجمندي براي اموزش اين سازاست     شبنم جهانگیری

مرضيه

مرضيه خواننده گلهامسلم بن محرزي
(قرن 3 ه.ق) از موسيقي دانان ايراني كه پدرش اسير اعراب شد، او نخستين كتاب موسيقي علمي را تدوين كرد، رمل از آهنگهايي است كه او اختراع كرده است و بعد از و مدتها دسته خوانندگان دختر را تشكيل داد.

مشير همايون
شهردار (متولد 1264 ش) از آهنگسازان ايراني و استاد پيانو است.

مطلب خان
كمانچه كش معروف ايراني، پدر محمد صادق.

مظفر قمي
از نوازندگان دوره صفويه است.

معروفي
جواد (متولد 1291 ش) موسيقي دان و استاد پيانو. از آثار معروفش؛ راپسودي شماره 1 در اصفهان، راسپودي شماره 2 در همايون، راپسودي شماره 3 در ماهور و ...

معصوم كمانچه اي
استاد. نوازنده دوره صفويه است.

موسي كاشي
كمانچه نواز ايراني است.

مهستي

خواننده گلها

ميرزا حسن
استاد و نوازنده معروف تار فرزند آقا علي اكبر مي باشد.

ميرزاده

يكي از آهنگسازان ونوازنده چيره دست ويلن در موسيقي ايران بويژه كردستان


ميرزا رحيم
كمانچه نواز ايراني است.

مين باشيان
غلامحسين. سرتيپ غلامحسين مين باشيان فرزند سالار معزز از موسيقي دانان معاصر مي باشد. وي در سال 1313 به رياست هنرستان موسيقي انتخاب گرديد.

مين باشيان
غلامرضا. سرتيپ غلامرضا مين باشيان از فارغ التحصيلان مدرسه موزيك دارالفنون كه به سال 1248 تاسيس شد مي باشد. از فعاليت هاي او؛ تاليف و ترجمه سه كتاب راجع به « آرموني » و ساز شناسي و اركستر، منظم كردن دسته هاي موسيقي ارتش و ...حرف « ن »

نايي
شيخ نايي از موسيقي دانان همزمان امير عليشير نوايي و مورد حمايت وي بوده است.

ناصحي
حسين (متولد 1304 ش) مقدمات موسيقي را در هنرستان موسيقي تهران فرا گرفت و در سال 1321 به كنسرواتوار آنكارا وارد شد. ناصحي يك كوارتت زهي، سه قطعه كوچك براي پيانو و ملودرام رستم و سهراب را تصنيف كرده است.

نايب اسدالله
(قرن 13 ه.ق) موسيقي دان، استاد ني بود كه در عصر خود مشهور خاص و عام بود، نايب اسدالله علاوه بر آهنگهاي ايراني بسياري از آهنگهاي خارجي را نيز با ني اجرا مي كرد.

نايي
ملامحبعلي ني نواز هروي از شاعران قرن دهم است وي خطي خوش داشته و در ني زدن استاد بوده است.

نديم
(درگذشت 213 يا 183 ه.ق) ابراهيم بن ماهان بن بهمن. وي اصلا ايراني است كه در كوفه به دنيا آمده و در موصل زندگي مي كرد. از بزرگان و موسيقي دانان قرن دوم و سوم ه.ق است. وي در فن موسيقي كه نزد استادان ايراني آموخته بود از نزديكان دربار مهدي و هادي و هارون خلفاي عباسي شد. او در نواختن عود و آواز زبر دستي تمام داشت

 

نريمان

منصور نريمان. نوازنده عود


نشيط فارسي
(فوت 80 ه.ق) از موسيقي دانان ايران در صدر اسلام است.

نعمت الله خان
معروف به اتابكي تار نواز بزرگ كه در كرمان در دستگاه فيروز ميرزا نصرت الدوله بود و سپس به تهران آمد و به دستگاه اتابك منتقل شد.

نكيسا
نوازنده ايراني در دوره ساساني (عده اي او را يوناني دانسته اند) كه نغمه جامه دران از اوست.

نوايي
مهدي. استاد ني و معلم حسن كسايي و شاگرد نايب اسدالله بود.حرف « و »

واصلي شاه جهان آبادي
( درگذشت اواخر قرن دوازدهم) ميرزا امام وردي بيك اصلش از ايران و در شاه جهان آباد به دنيا آمد و نشو و نما كرد و در سخن سنجي طبعي موزون و در خوشنويسي و علم موسيقي و تيراندازي دستي تمام داشت.

وزيري
علينقي (متولد 1266 ش) موسيقي دان و آهنگساز معروف ايراني است. در سال 1302 مدرسه موسيقي را تاسيس كرد، وزيري در گردآوري آهنگهاي محلي و آثار استادان پيشين و نوشتن آن به نت موسيقي تلاش فراوان كرد. تاريخ عمومي هنرهاي مصور و زيبايي شناسي از تاليفات ايشان است و شاگردانش در موسيقي اغلب به درجه استادي رسيده اند.

وفادار
مجيد. ويولونيست معاصر ايران.

ورزنده
رضا. نوازنده سنتور معاصر ايران است

 

ويگن

خواننده  و نوازنده گيتار


حرف « ه »

هاشم قزويني
از نوازندگان دوره صفويه است.

 

هايده

خواننده گلها

حرف « ي »

ياحقي
پرويز. ويولونيست معاصر ايران.

يونس كاتب
موسيقي دان ايراني كه در مدينه كاتب بوده كتابها راجع به موسيقي نوشته است كه از جمله كتاب النغم است.

يوسف خاني صفايي
از تار نوازان عاليقدر مي باشد و به سبب انتساب با ظهيرالدوله به يوسف ظهير الدوله اي معروف شد.

چاپ | صفحه قبل»


Copyright © 2006 sabamusic.se | Design by Chia